Skip to main content

Mag je als werkgever ziekmelding werknemer weigeren?

Een werkneemster is sinds 2014 als interieur verzorgster in dienst bij werkgever. Op 31 januari 2023 heeft de werkgever haar gewaarschuwd omdat zij zich niet op de juiste wijze heeft ziekgemeld. Ook geeft werkgever aan de ziekmelding niet te accepteren. Enige tijd later, op 10 maart 2023. meldt ze zich via WhatsApp ziek. De werkgever accepteert deze ziekmelding niet en roept haar op naar kantoor te komen. Zij is niet op het gesprek verschenen en geeft aan zich niet goed genoeg te voelen om in gesprek te kunnen gaan. Werkgever stuurt haar nog een tweede en derde officiële waarschuwing wegens ongeoorloofd afwezig zijn.

Lees verder

Geen afschrijving vakantiedagen tijdens ziekte

Het gerechtshof in ’s Hertogenbosch  heeft bepaald dat als een werknemer vakantie heeft aangevraagd voor een bepaalde periode en vervolgens ziek wordt voor aanvang van die periode en daarna met toestemming van de bedrijfsarts en zijn werkgever op vakantie gaat, voor deze vakantie geen verlofdagen hoeft in te leveren tenzij hij hiermee expliciet instemt. Overigens had de bedrijfsarts in dit geval geoordeeld dat de werknemer nog niet inzetbaar was voor arbeid, dus geen re-integratiemogelijkheden had.

Lees verder

Loonsanctie: advies bedrijfsarts niet altijd voor rekening werkgever

In een uitspraak van de rechtbank ’s Hertogenbosch wordt de rechtspraak van de CRvB dat afgaan op een advies van een bedrijfsarts voor rekening en risico komt van de werkgever, mocht dit onjuist blijken te zijn, genuanceerd. De rechtbank overweegt dat met de in de rechtspraak ontwikkelde “voor rekening en risico” benadering in loonsanctiezaken onvoldoende recht wordt gedaan aan de in de wet zelf (artikel 65 Wet WIA) neergelegde norm dat het bij de beoordeling van re-integratie-inspanningen gaat om de vraag of de werkgever in redelijkheid tot de re-integratie-inspanningen heeft kunnen komen.

Lees verder

De avondklok in arbeidsrechtelijk perspectief

Zoals bekend is de avondklok op zaterdag 23 januari 2020 ingegaan. Iedereen die geen geldige reden heeft om op straat te zijn wordt geacht tussen 21.00 uur en 04.30 uur thuis te zijn.

Als een werknemer voor het werk toch tussen 21.00 uur en 04.30 uur buiten moet zijn heeft deze een werkgeversverklaring nodig. Daarnaast moet de werknemer zelf ook nog een verklaring invullen. Beide verklaringen zijn op de website van Rijksoverheid te downloaden (werkgeversverklaring avondklok). Indien een werknemer tijdens de avondklok-uren wordt aangehouden moeten beide formulieren kunnen worden getoond.

Lees verder

Loongarantieregeling bij min-max contract

De WW kent in hoofdstuk IV (artikelen 61 t/m 68 WW) een speciale regeling als  de werkgever blijvend niet meer aan zijn betalingsverplichtingen jegens zijn werknemers kan voldoen. Deze regeling staat bekend als de loongarantieregeling, ook wel hoofdstuk IV WW regeling genoemd. Deze regeling is een uitvloeisel van de Europese Insolventierichtlijn, die beoogt een minimum aan bescherming te bieden aan werknemers bij insolventie van hun werkgever. Artikel 3 van de Insolventierichtlijn verplicht de EU-lidstaten tot instelling van een waarborgfonds waarop werknemers een beroep kunnen doen indien hun werkgever vanwege insolventie niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens hen kan voldoen.

Lees verder