Skip to main content

Belasting versus belastbaarheid

Een arbeidsdeskundige is een onafhankelijke deskundige die de arbeidsmogelijkheden en inzetbaarheid van een arbeidsongeschikte medewerker in beeld brengt. De arbeidsdeskundige maakt de vertaalslag van de medische beperkingen die de bedrijfsarts heeft aangegeven naar wat dit voor de betrokken medewerker inhoudt. En in hoeverre de beperkingen die de bedrijfsarts heeft vastgesteld de werknemer beperken in het uitvoeren van zijn of haar functie.

Hart voor Arbeid ondersteunt de werkgever bij het vinden van de juiste balans voor de werknemer tussen belasting in de functie enerzijds en de belastbaarheid van de werknemer anderzijds. Het is belangrijk dat er goed gekeken wordt naar de arbeidsmogelijkheden van een werknemer in het eigen dan wel in ander passend werk. Door mijn achtergrond als arbeidsjurist heb ik veel kennis over wet – en regelgeving rondom verzuim en is die kennis ook actueel.

Het is gunstig voor werknemer én werkgever om een arbeidsdeskundige al in een vroeg stadium in te schakelen.

Het is gunstig voor zowel werknemer als werkgever om een arbeidsdeskundige al in een vroeg stadium van het verzuim in te schakelen. Door tijdig te kijken hoe je de werknemer kunt ondersteunen, hoe beter je langdurig verzuim kunt beperken en mogelijk ook kunt voorkomen dat de werknemer bij de poort van het UWV aanklopt voor het aanvragen van een WIA-uitkering.

Verzuim door hoge werkdruk

Langdurig verzuim

Bij langdurig verzuim van werknemers kan de arbeidsdeskundige werkgever en werknemer behulpzaam zijn bij het beantwoorden van de volgende vragen:

  • Kan de werknemer het eigen werk bij de werkgever nog uitvoeren?
  • Is het eigen werk met behulp van aanpassingen passend te maken?
  • Kan de werknemer ander passend werk bij de eigen werkgever uitvoeren?
  • Zijn er mogelijkheden om de werknemer naar ander werk te begeleiden of is het inschakelen van deskundige begeleiding in een vervolgtraject gewenst?

De arbeidsdeskundige probeert antwoord te krijgen op deze vragen door het voeren van gesprekken met werkgever en werknemer en een analyse van het werk/de werkplek en de bedrijfssituatie.

Spoor 1

De arbeidsdeskundige kijkt dus of het werk met eventuele aanpassingen wel passend te maken is. Hart voor Arbeid onderzoekt de mogelijkheden voor andere werkzaamheden die de werknemer kan doen binnen de organisatie van de werkgever (eerste spoortraject).

Spoor 2

Uiterlijk bij de eerstejaarsevaluatie, maar mogelijk al eerder, komt het moment dat spoor 2 wordt overwogen. Bij spoor 2 gaat het om de (oriëntatie op) werkzaamheden bij een andere werkgever. Spoor 2 kan ook naast spoor 1 worden gevolgd. In de praktijk blijkt dat UWV veel loonsancties oplegt, omdat een spoor 2-traject niet of te laat is ingezet.

HEEFT U VRAGEN OF
WILT U MEER WETEN?

Wat doet Hart voor Arbeid bij arbeidsongeschiktheid in uw organisatie?

Als arbeidsdeskundige heb je eigenlijk drie rollen: die van beoordelaar, adviseur en coach. Vanuit die rollen bied ik:

  • onafhankelijke ondersteuning aan zowel de werkgever als de werknemer in de verzuimproblematiek

  • inzicht in de (ontbrekende) balans tussen belasting (arbeid) en belastbaarheid

  • ondersteuning bij het zoeken naar praktische oplossingen om het werkvermogen zoveel mogelijk te behouden op een bestaande of nieuwe werkplek

  • coaching van de werknemer door hem te adviseren en bewust te maken van zijn verplichtingen

  • actuele kennis van wet- en regelgeving rondom verzuim

  • informatie over welke functies eventueel geschikt zijn voor de werknemer zodat een re-integratiebedrijf daarmee aan de slag kan

Hart voor Arbeid is geregistreerd bij

Nederlandse vereniging van Arbeidsdeskundigen
Stichting register Arbeidsdeskundigen