Skip to main content

Privacyverklaring

Algemeen

De huidige privacywetgeving zoals vermeld in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) geldt vanaf 25 mei 2018 ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van de AVG  heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten met betrekking tot die verwerking. Met deze privacyverklaring krijgt u informatie over uw rechten en de plichten van Hart voor Arbeid, die gelden op grond van de AVG. Deze privacy verklaring staat ook op de website vermeld, zie www.hartvoorarbeid.nl

Verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Onder persoonsgegevens zijn onder meer begrepen de naam, contactgegevens, voorkeuren en andere gegevens die u aan Hart voor Arbeid hebt verstrekt. Persoonsgegevens kunnen ook automatisch aan Hart voor Arbeid worden doorgegeven door het bezoeken van de website.

Doeleinden

Volgens de AVG is Hart voor Arbeid de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in uw dossier plaatsvindt. De persoonsgegevens die Hart voor Arbeid verwerkt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • voor het verrichten van de werkzaamheden;
 • voor het factureren van de werkzaamheden;
 • om u te informeren over actualiteiten en diensten (bijvoorbeeld nieuwsbrieven);
 • voor het analyseren en verbeteren van de dienstverlening (waaronder begrepen het meten en analyseren van statistische gegevens over het gebruik van de website).

Bescherming

Hart voor Arbeid bewaart uw persoonsgegevens in de zin van de AVG op een beveiligde en afgeschermde server en neemt consequent de juiste en meest geavanceerde technische en organisatorische maatregelen om die gegevens adequaat en naar de laatste stand van zaken te beschermen. Hart voor Arbeid garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Hart voor Arbeid zal zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van de wet of Hart voor Arbeid door een rechterlijke uitspraak verplicht wordt deze gegevens aan een derde te verstrekken.

Uw rechten als betrokkene

Als betrokkene hebt u de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor
 • niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, beperking, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig
 • mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens te vragen. Hieraan kan alleen
 • tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van
 • aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard
 • moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring aan uw dossier.
 • Het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens, die u aan ons verstrekt heeft.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit door middel van een e-mailbericht kenbaar maken aan Hart voor Arbeid.

Verwerking van persoonsgegevens

Door het bezoeken van de website wordt het door u gebruikte IP-adres bij Hart voor Arbeid bekend. Dergelijke gegevens worden opgeslagen en het totaal ervan wordt geanalyseerd door middel van Google Analytics (zie hierna).

Google Analytics en cookies

De website maakt gebruik van Google Analytics en cookies. Cookies zijn tekstbestanden die door een website op uw device (bijvoorbeeld: pc, tablet of smartphone) worden geplaatst. Het zorgt ervoor dat u ingelogd blijft tijdens het bezoeken van de website. Google Analytics is een webanalyse-service die statistieken over websitebezoek bijhoudt. Via cookies krijgt Hart voor Arbeid inzage in haar websitebezoek (bijvoorbeeld: bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen). Op deze manier kan Hart voor Arbeid het aanbod beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. U kunt cookies zelf verwijderen, daarnaast kunt u cookies uitschakelen via uw browser.

Toestemming voor verwerking

Door gebruik te maken van de website geeft u Hart voor Arbeid uitdrukkelijk, doch herroepelijke toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Uitwisseling gegevens

Hart voor Arbeid wisselt in beginsel geen gegevens met derden uit. Dat is alléén anders als u hiervoor gericht toestemming hebt gegeven. Alleen met uw toestemming kunnen gegevens gedeeld worden met derden.

Sociale media

Op de website van Hart voor Arbeid wordt door middel van sociale media knoppen verwezen naar de sociale media zoals LinkedIn en Twitter. Deze knoppen kunt u gebruiken voor informatie over Hart voor Arbeid of om Hart voor Arbeid te promoten of informatie over haar te delen op deze sociale media. Hart voor Arbeid is echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van LinkedIn en  Twitter, aangezien zij bepalen hoe deze sociale media knoppen functioneren. Door een sociale media knop te gebruiken wordt er door deze partijen een “sociaal media cookie” geplaatst, zodat zij u herkennen wanneer u iets wilt delen. Deze kunt u ook weer verwijderen. Het privacybeleid van deze sociale media aanbieders verandert regelmatig. Het is terug te vinden op de website van deze aanbieders.

Vragen en recht op inzage en correctie

Hiervoor kunt u een mail sturen naar info@hartvoorarbeid.nl Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken.

Wijzigingen privacybeleid

Hart voor Arbeid behoudt zich te allen tijde het recht voor het privacy beleid of deze verklaring te wijzigen dan wel aan te vullen.